Algemene voorwaarden van:

Protil B.V.
Watermanstraat 29
5015 TG Tilburg

Inschrijfnummer K.v.K.: 56189125
BTW nr.: NL852012299B01
Bankgegevens: IBAN:NL89INGB0005502974

iDeal betaling & levering:

Veilige iDeal betaling met Mollie (Stichting Mollie Payments) via uw eigen bank.
Naam begunstigde: Stichting Mollie Payments inzake Protil B.V.
iDeal betaling: NL30 ABNA 0524 5909 58
Levertijd: Wij streven ernaar om uw bestelling binnen 1-2 werkdagen te leveren.

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en op alle overeenkomsten van koop en verkoop die al dan niet tot stand komt via de website www.protil.nl van Protil B.V., gevestigd te Tilburg, hierna te noemen: “Protil”.

2. De opdrachtgever respectievelijk de koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.

3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die

niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij

aangeduid met de term “de consument”.

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of

enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het

maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

5. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door Protil voor de uitvoering van

de opdracht te gebruiken materialen, in het bijzonder kitten, lijmen en (afdicht)materialen en de bijbehorende gereedschappen evenals los te verkopen kitten, lijmen en (afdicht)materialen en gereedschappen.

6. Onder “de website” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de in lid 1 vermelde website van Protil.

7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

9. Indien Protil deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Protil hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbod, offertes

1. Ieder aanbod en elke offerte van Protil is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Protil het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangt van de aanvaarding te herroepen.

2. De in het aanbod, de prijslijsten, op de website e.d. genoemde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- en verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders wordt vermeld. Per artikel wordt op de website duidelijk melding gemaakt van het hiervoor geldende BTW-bedrag en de eventuele kosten.

3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Protil niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.

4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Protil het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.

5. Het aanbod, de offerte, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en of vervolgopdrachten.

6. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, eigenschappen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Protil zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

7. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van Protil en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Protil worden geretourneerd.

8. Protil heeft het recht de kosten verbonden aan een offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Protil heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Protil schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2. Protil is pas gebonden aan:

a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;

b. mondelinge afspraken;

c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Protil – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Vergoedingen, tarieven

1. Tenzij partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal Protil de overeengekomen prestatie verrichten tegen een vaste vergoeding.

2. Protil heeft het recht deze vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan Protil, en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.

3. Indien partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal Protil de vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen of het gebruikelijke uurtarief van Protil.

4. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.

5. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft Protil het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.

6. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Protil bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.

7. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Protil (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde zaken, heeft Protil het recht de overeengekomen prijzen en/of tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de

consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan Protil heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Protil er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.

Artikel 5: Koop op afstand, bedenktijd

1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 46a boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Bij een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd van 14 kalenderdagen na ontvangst van de zaken. Binnen deze termijn kan de consument de overeenkomst ontbinden zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling aan Protil. Deze bedenktijd geldt niet voor op maat gemaakte zaken.

3. In geval van ontbinding moeten de zaken in de originele verpakking, ongebruikt en voor rekening en risico van de consument aan Protil retour gezonden worden. Indien Protil bij de verzending van de zaken aan de consument al verzendkosten in rekening heeft gebracht, zijn de kosten voor retourzending binnen de bedenktijd voor rekening van Protil.

4. Protil zal betalingen van de koopprijs die hij al heeft ontvangen van de consument zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding aan de consument terugbetalen.

5. Protil heeft het recht retour gezonden zaken te weigeren of slechts een deel van de ontvangen betalingen terug te betalen indien de zaken zich niet in de originele verpakking bevinden, bewerkt, gebruikt en/of beschadigd zijn. Protil zal de consument hiervan direct na ontvangst van de zaken op de hoogte stellen.

Artikel 6: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Protil vereist, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 7: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartijmoet ervoor zorgen dat:

a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Protil

gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;

b. Protil in ieder geval geïnformeerd wordt omtrent de soort en de gesteldheid van de te bewerken

materialen;

c. eventuele door de wederpartij aan Protil verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van

virussen en/of defecten;

d. Protil op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie. Deze locatie moet

voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;

e. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze

verrichten, dat Protil hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering

van de overeenkomst;

f. de werklocatie in zodanige staat is dat Protil ongehinderd haar werkzaamheden kan verrichten en

voortzetten;

g. Protil tijdig de mogelijkheid krijgt te zorg voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken en

hulpmiddelen;

h. Protil tijdig kan beschikken over eventuele door de wederpartij ter beschikking te stellen steigers en rand- en valbeveiliging e.d.;

i. Protil op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door Protil gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij;

j. op de werklocatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van (chemisch) afval;

k. op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines, zaken e.d. van Protil opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;

l. op de werklocatie kosteloos de door Protil en/of haar onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.

2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Protil voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.

3. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen, machines, zaken e.d. die Protil tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.

4. De wederpartij staat Protil toe kosteloos naamsaanduidingen en reclame op de werklocatie of aan het werk aan te brengen.

5. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Protil het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

6. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Protil nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Protil om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 8: Vertrouwelijke informatie

1. Protil verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de wederpartij heeft verkregen en waarvan de wederpartij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan Protil weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Protil zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

2. Protil zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat haar werknemers en/of andere personen die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.

3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien Protil als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.

Artikel 9: Levering, (op)leveringstermijnen

1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Protil de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog te leveren.

2. Bij via de website gesloten overeenkomsten met consumenten worden de bestelde zaken uiterlijk 30 dagen na de bestelling geleverd. Wanneer levering binnen deze termijn onmogelijk is, stelt Protil de consument hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. De consument heeft dan de mogelijkheid om binnen 1 week na deze mededeling eventuele vooruitbetalingen van Protil terug te vorderen. Indien de consument van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal Protil het al door de consument betaalde bedrag binnen 30 dagen na de terugvordering aan hem terug betalen.

3. Protil is gerechtigd tot uitvoering van de overeenkomst in gedeelten, waarbij iedere deellevering of – prestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.

4. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van Protil verlaten of Protil aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.

5. In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de zaken feitelijk aan hen ter beschikking staan.

6. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Protil te bepalen wijze. Protil is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending of het transport van zaken.

7. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de zaken plaatsvindt voor risico van Protil, maar voor rekening van de consument.

8. Indien Protil de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.

9. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft Protil het recht de bestelde zaken en/of de zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet Protil binnen een door Protil te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de prestatie of de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.

10. Indien de wederpartij na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Protil heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken en/of materialen aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor Protil een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Protil alsnog nakoming te vorderen.

Artikel 10: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:

a. Protil niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;

b. Protil niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft

ontvangen;

c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;

heeft Protil recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd heeft Protil het recht de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.

3. Protil spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, heeft Protil het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.

4. Protil is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Protil moet het werk zodanig uitvoeren, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en moet de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk opvolgen.

5. Protil moet de wederpartij wijzen op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:

a. verstrekte documenten;

b. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;

c. gegeven aanwijzingen;

d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen;

voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Protil en zij hiermee bekend is of kan zijn.

6. Protil wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

7. Indien de wederpartij wijzigingen in het overeengekomen werk wenst, zal Protil de wederpartij informeren over de gevolgen die deze wijzigingen hebben voor de overeengekomen prijzen, tarieven en (op)leveringstermijnen.

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Protil met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Protil zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden, heeft Protil in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden en leveringen.

Artikel 11: Meer- en minderwerk

1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.

2. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen Protil en de wederpartij overeengekomen worden. Protil is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Protil – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

a. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;

b. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of

geschatte hoeveelheden.

4. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen

schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 12: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

1. Protil zal de wederpartij mededelen dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn en het resultaat hiervan gebruiksklaar is.

2. Het resultaat van de werkzaamheden wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij dit resultaat heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.

3. Het resultaat van de werkzaamheden wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van 2 weken na de mededeling dat de werkzaamheden zijn afgerond niet heeft gereclameerd bij Protil of zoveel eerder als de wederpartij dit resultaat vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.

4. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het resultaat van de werkzaamheden, hebben geen invloed op de oplevering hiervan.

5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Indien partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 14 dagen na oplevering. Protil moet gebreken welke binnen de onderhoudstermijn worden geconstateerd en voor haar rekening komen, zo spoedig mogelijk (laten) herstellen.

6. Indien de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

Artikel 13: Klachten

1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen, soorten of kleuren vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, beschadigingen e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan Protil melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

2. Overige klachten over de geleverde zaken moeten direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Protil worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.

3. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen een door Protil gestelde (garantie)termijn na oplevering – aan Protil worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien er geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.

4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Protil is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn bovendien voor risico van de wederpartij.

5. Bestelde zaken worden in de bij Protil voorradige (groothandels)verpakkingen en/of minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven inhouden, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Protil. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.

6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

8. De wederpartij moet Protil in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante

informatie aan Protil verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is of het noodzakelijk is dat Protil de klacht ter plekke komt onderzoeken, vindt dit plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.

9. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden die veroorzaakt worden doordat de werkzaamheden moeten worden verricht aan objecten die vervaardigd zijn uit natuurlijke materialen, en deze onvolkomenheden inherent zijn aan/ veroorzaakt worden door de aard van deze materialen.

10. Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.

11. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of

samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 14: Garanties

1. Protil zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

2. Protil staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.

3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert Protil zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de bestelde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Protil zal de wederpartij hierover informeren.

4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel van deze zaken, garandeert Protil slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs en/of de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.

6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

7. Bij een terecht beroep op de garantie zal Protil – naar haar keuze – kosteloos zorg dragen voor herstel

of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

8. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Protil. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Protil gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Protil geen enkele aansprakelijkheid.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Protil alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Protil voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

4. Indien Protil aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Protil altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Protil gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Protil beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden.

5. De wederpartij moet Protil uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

7. Als de wederpartij materialen voor verdere verwerking beschikbaar stelt, is Protil verantwoordelijk voor

een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen zelf.

8. Protil is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door of namens de wederpartij

uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

9. Protil is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op een overeengekomen garantie

indien de schade is ontstaan:

a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of

namens Protil verstrekte instructies, adviezen, bijsluiters, gebruiksaanwijzingen e.d.;

b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de zaken;

c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Protil verstrekte of

voorgeschreven informatie of materialen;

d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;

e. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Protil adviseerde en/of gebruikelijk

is;

f. door aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden

waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;

g. door veroudering van de zaken tijdens opslag ervan door of namens de wederpartij vóór

ingebruikname van de zaken;

h. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan

het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Protil.

10. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit

voortvloeiende schade en vrijwaart Protil uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding

van deze schade.

11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te

wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Protil of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Protil de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 16: Betaling bij bedrijven onderling

1. Protil heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.

2. Betaling van via de website bestelde zaken moet plaatsvinden op de wijze zoals aangegeven op de website. Betaling op andere wijzen is alleen toegestaan indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Protil een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

5. Indien na aanmaning door Protil betaling alsnog uitblijft, heeft Protil bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.

6. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Protil het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Protil eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen

7. Door de wederpartij gedane betalingen worden door Protil eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

8. De wederpartij mag de vorderingen van Protil niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Protil heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 17: Betaling bij consumenten

1. Protil heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.

2. Betaling van via de website bestelde zaken moet plaatsvinden op de wijze zoals aangegeven op de website. Betaling op andere wijzen is alleen toegestaan indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan Protil een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

5. Indien na aanmaning door Protil betaling alsnog uitblijft, heeft Protil bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal Protil de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.

6. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:

a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een

minimum van € 40,00);

b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;

e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft Protil het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 4 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.

8. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft Protil het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Protil eveneens indien zij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.

9. Door de consument gedane betalingen worden door Protil eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud

1. Protil behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan Protil heeft voldaan.

2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.

4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.

5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.

6. De wederpartij moet Protil direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Protil bewaren.

8. De wederpartij moet zorg dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering dan wel inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Protil op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Protil een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Protil en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Protil op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 19: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Protil heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens

vermogen of delen ervan verliest.

2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de)

overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 20: Overmacht

1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Protil, heeft Protil het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht aan de zijde van Protil wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Protil, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Protil.

3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Protil zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Protil en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, weersomstandigheden, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door wegblokkades, ongevallen, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.

4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Protil tot aan dat moment na te komen.

Artikel 21: Annulering, opschorting

1. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op ontbinding binnen de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

2. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Protil een door Protil nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Protil gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Protil heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden of leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

3. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, heeft Protil in ieder geval het recht de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen of – bij gebreke daarvan – gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in rekening te brengen.

4. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Protil voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

5. Protil heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

6. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Protil deze bij de wederpartij in rekening brengen. Protil mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening brengen.

7. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft Protil het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij teontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Protil vergoeden.

Artikel 22: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen Protil en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Protil is

gevestigd, zij het dat Protil altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde

rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

4. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter,

mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Protil. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Protil schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.

5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Protil het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.